ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΙΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, Διοίκηση και Προσωπικό, δεσμεύονται να λειτουργούν πάντα μέσα στα πλαίσια των εφαρμοζόμενων κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων από την ύπαρξη και λειτουργία της μερών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της καθώς και την Διασφάλιση της Ανεξαρτησίας, της Αμεροληψίας, της Αντικειμενικότητας και της Εμπιστευτικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αυτή η δέσμευση υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που περιλαμβάνει :

 • συστηματική προσπάθεια για κατανόηση :
  • του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρίας και των αλλαγών του,
  • των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών των Πελατών της και
  • του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού περιβάλλοντός της,
 • έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση της ταυτότητας των πηγών των κινδύνων και την αξιολόγηση των κινδύνων  που προκύπτουν για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τους προμηθευτές και όλους όσοι επηρεάζονται από την λειτουργία της και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή, την μείωση ή τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών.
 • άσκηση διοίκησης ικανής να εξασφαλίζει κοινή προσήλωση όλων των Στελεχών της Εταιρίας στην αποστολή και τους στόχους της και δημιουργία ενός εσωτερικού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς όφελος της Εταιρίας και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του,
 • δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους Προμηθευτές της,
 • αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τον τρόπο λειτουργίας για λήψη αποφάσεων, για την εξάλειψη και πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της καθώς και του τρόπου λειτουργίας της,
 • στόχευση στην επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος και στη συνεχή ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά,
 • αποτελεσματικό και αποδοτικό χειρισμό των πιθανών Ενστάσεων και των Παραπόνων.